Skip to main content
Information

Öppet brev till Spånga–Tensta stadsdelsnämnd

By 13 april 2022No Comments

Frågor angående beviljade föreningsbidrag och IOP med föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen, som bedriver könsseparerad verksamhet

Föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen har under flera år beviljats föreningsbidrag från stadsdelsnämnden Spånga–Tensta. Sedan 2018 har 720 000 kr beviljats. Stadsdelsnämnden Spånga–Tensta har dessutom 2021 beslutat att ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med föreningen. Avtalet innebär att föreningen beviljas ytterligare 1,5 miljoner kr över en period på tre år.

Föreningen har samtidigt beviljats statsbidrag för läxhjälp från Skolverket. I en särskild granskning har Skolverket beslutat att återkräva över hälften av det beviljade bidraget, då föreningen vid anmodan om redovisning hur pengarna använts skickade in krognotor på 38 000 kronor som verifikationer för bedriven läxhjälp. Dessa underkändes av Skolverket liksom löneutbetalningar utan verifikation.

Medborgerlig Samling har granskat föreningens verksamhet under de senaste åren.

Från föreningens egen publicerade information framgår att föreningens sammankomster genomförs könsseparerat, där kvinnor och män antingen sitter separerade i olika delar av lokalen eller, om lokalen har teatersittning, att män sitter längst fram och kvinnor och flickor i de bakre raderna i lokalen. Detta är systematiskt och vid många olika typer av sammankomster och aktiviteter.

Enligt Stadsdelsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag är Stadsdelsnämndens övergripande målsättning med föreningsbidraget bl.a. ”att öka jämställdheten i stadsdelen”. Bidragsberättigade föreningar ska vidare dela principerna om den demokratiska rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

I Stockholms stads riktlinjer för IOP framgår att partnerns värdegrund ska beaktas vid prövning av lämplighet. Nämnden eller styrelsen ska kontrollera att den idéburna organisationen bedrivs på ett sätt som är överensstämmande med stadens värderingar. I Program för ett jämställt Stockholm 2018 – 2022 antaget av Stockholms stad, framgår bl. a. att:

Staden är fri från diskriminerande könsstereotyper och strukturella hinder som kan begränsa flickor och pojkar i sina val av kultur- och fritidsaktiviteter

I IOP-avtalet beskrivs föreningens verksamhet på följande sätt:

Somaliska Föräldrar och Modersmålföreningens prioriterade målgrupper är barn och unga. Föreningen har dessutom identifierat tjejer som en särskilt viktig målgrupp.

En annan viktig målgrupp är vårdnadshavare där fokus i arbetet handlar om att både skapa delaktighet och att ge stöd i föräldrarollen.

IOP-avtalet stipulerar att Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen inom ramen för avtalet bland annat ska leverera följande:

Ökad positiv social kontroll i stadsdelsområdet genom ökad närvaro av vuxna i det offentliga rummet

Unga med normbrytande beteende identifieras tidigt och gemensamma insatser sätts in

Mätbara effektmål saknas i avtalet.

Medborgerlig Samling Stockholm önskar svar på följande frågor från Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta:

  1. Känner Stadsdelsnämndens ledamöter till att föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen bedriver sin verksamhet med könsseparering av kvinnor och män?
  2. Anser Stadsdelsnämnden att en könsseparerad verksamhet är förenlig med Stockholms stads Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 och Stadens värdegrund, vilken enligt stadens egna riktlinjer ska beaktas vid ingående av avtal om IOP?
  3. Anser Stadsdelsnämnden att en organisation som systematiskt separerar kvinnor och män är en lämplig partner vad gäller insatser särskilt riktade till flickor som målgrupp?
  4. Föreningen har enligt IOP-avtalet som uppdrag att utöva ”positiv social kontroll i det offentliga rummet”. Anser Stadsdelsnämnden att den typ av social kontroll som utövas i könsseparerade sociala sammanhang är att betrakta som positiv?
  5. Föreningen ska enligt avtalet sätta in insatser mot normbrytande beteende hos unga. Föreningens norm är könsseparering, vilket medför att umgänge över könsgränserna betraktas som normbrytande beteende. Anser stadsdelsnämnden att det ligger i Järvas ungas intresse att man med skattepengar finansierar social kontroll av deras umgänge?
  6. Föreningen ska enligt IOP stödja vårdnadshavare i föräldrarollen. Har Stadsdelsnämnden säkerställt att sådan skattefinansierad rådgivning till föräldrar sker i enlighet med Stadens värdegrund och jämställdhetsprogram, på ett sätt som främjar utvecklingen i stadsdelen?
  7. Har Stadsdelsnämnden granskat föreningens räkenskaper för att säkerställa att de 2 220 000 kr föreningen fått i bidrag sedan 2018 använts till avsedda ändamål?
  8. På vilket sätt säkerställer det faktum att Staden har en framtagen Värdegrund och har utarbetat Programmet för ett jämställt Stockholm, att skattebetalarnas pengar riktas till lämpliga verksamheter?

Läs även aktuellt pressmeddelande

Mikael Flink
Ordförande Medborgerlig Samling Stockholms stad

Felix Karseland
1:e vice ordförande Medborgerlig Samling Stockholms stad

Caroline Löf
2:e vice ordförande Medborgerlig Samling Stockholms stad