Låt sjukvården fokusera på sitt kärnuppdrag

Den svenska sjukvården är idag överbelastad och marginalerna mycket små. Köerna växer och det är därför nödvändigt att frigöra kapacitet och därmed också rädda liv och minimera lidande.

Sjukvårdspersonal ägnar idag mycket tid och energi åt kringuppgifter till följd av att den nuvarande politiska målstyrningen av sjukvården är alltför omfattande. Vi vill minimera det politiska inflytandet och istället ge frihet till professionerna att organisera sina verksamheter - det gör de nämligen bäst själva! Tillkrånglade uppföljnings- och utvärderingsförfaranden behöver samlas, förbättras och strömlinjeformas. Handlingsplaner, projekt, uppföljningar och workshops ska inte ta över vardagen.


Låt personalens spetskompetens komma till sin rätt

Inom dagens svenska sjukvård arbetar huvudsakligen ett fåtal yrkeskategorier. Följden blir att varje yrkeskategori endast till viss del ägnar sig åt de områden som de är bäst lämpade för. Resterande tid måste de ägna åt andra uppgifter där deras kompetens inte nyttjas fullt ut. Sjukvårdssektorn bör därför öppnas för fler typer av specialister som tillåts ägna sig åt sina specialistområden. Farmaceuter, dietister, arbetsterapeuter och sjukvårdsbiträden har alla sina särskilda kunskaper. Låt respektive yrkeskompetens komma till bättre användning i vården för att öka kvaliteten för patienterna.

Sjukvårdspersonal är experter på att just vårda - låt verksamheterna styra, fria från politisk detaljstyrning.


Behovsanpassade IT-investeringar

Sjukvården använder idag många olika system och applikationer av skiftande kvalitet och med varierande funktionalitet. Befintligt systemstöd är ett lapptäcke av gammalt och nytt som alltför ofta försvårar arbetet och krånglar till vardagen. Därför krävs en ordentlig genomlysning och prioritering av vårdens behov inom IT. Moderna, ändamålsenliga och kvalitetssäkrade system är en viktig del för att effektivisera vården och göra patientinformation tillgänglig för såväl olika vårdgivare som för patienten. Vårdsektorn har ingen användning av avancerade innovationer så länge basplattformen inte fungerar i vardagsarbetet.

Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.