Skip to main content

Politikområden

Utrikespolitik

Vår utrikespolitik vägleds av omsorg om demokrati och mänskliga rättigheter, värnandet av det nationella självbestämmandet, hjälp till utveckling till förmån för världens fattiga och en beredskap att hjälpa vid katastrofer.

Vi anser:

  • Värna demokrati och säkerhet
  • Stimulera ekonomisk utveckling genom mikrokrediter
  • Verka för ett mindre centralstyrt EU

Värna demokrati och säkerhet

Utrikespolitikens främsta mål är att säkerställa Sveriges intressen, varav det främsta är vår säkerhet. Det görs bäst genom att världen blir mer demokratisk, då demokratier sällan krigar med varandra. Att bedriva handel är ett annat viktigt mål, särskilt att delta på marknader för att bedriva export. Denna export ska dock regleras på så sätt att vi inte möjliggör en stats militära aggression mot en annan stat. Sällan har vi lyxen att kunna välja vilka vi ska handla med och de två intressena kommer ofta i konflikt med varandra. Här måste man vara eftertänksam och gå en fin balansgång.

Ett bistånd som verkligen gör skillnad

Svenskt bistånd ska verka för att stärka demokratisering, byggandet av rättsstater och säkerställa respekten för mänskliga rättigheter. Ett stort fokus ska läggas på hjälp till självhjälp genom mikrokrediter och annan stimulans av ekonomisk utveckling på gräsrotsnivå. Alla ansträngningar ska göras för att undvika svinn genom korruption. Vi behöver också ha beredskap för att snabbt kunna ställa upp med resurser till hjälp för länder som drabbas av plötsliga katastrofer, krig och flyktingströmmar. Hela biståndet ska användas för att hjälpa människor i området nära krisen, där det behövs som mest.

En europeisk union av självständiga stater i samarbete

Den Europeiska Unionen, EU, måste styra om sin utveckling mot att åter bli ett samarbete mellan stater i stället. Vi vill se en minskad klåfingrighet inom EU. Överstatligheten och likriktningen måste minska.

Det finns många uppgifter som vi européer bäst löser tillsammans, såsom frihandel och den interna rörligheten för tjänster och kapital och skyddet av miljön. Detta gäller inte minst i de hav som vi delar med våra grannländer. Migrationen är en fråga som EU behöver klara av på ett bättre sätt. Dublinförordningen, att flyktingar ska söka skydd i närmaste säkra land, fungerar inte. Det är därför nödvändigt att bygga upp ett bättre yttre skydd av gränserna.