Värna demokratin

Utrikespolitikens främsta mål ska vara att säkerställa Sveriges intressen i världen. Det främsta intresset är att säkerställa vår säkerhet. Denna säkras bäst genom att världen blir mer demokratisk, då demokratier sällan krigar med varandra.

Det sekundära intresset är marknader för vår export. Denna export ska dock regleras på så sätt att vi inte möjliggör en stats militära aggression mot en annan.

Sällan har vi lyxen att kunna välja vilka vi ska handla med och de två intressena kommer ofta i konflikt med varandra, men här måste man gå en fin balansgång.


En union av självständiga stater i samarbete

Den Europeiska Unionen ska styra om sin utveckling mot att åter kännetecknas av ett samarbete mellan stater i stället för överstatlighet. Vi vill därför se en starkt reducerad byråkratisk klåfingrighet inom EU och ett minskat jordbruksstöd.

Det finns många uppgifter som vi européer bäst löser tillsammans, såsom frihandel och den interna rörligheten för tjänster och kapital och skyddet av miljön. Detta gäller inte minst i de hav som vi delar med våra grannländer. Migrationen är en fråga som EU behöver klara av på ett bättre sätt. Dublinförordningen fungerar helt enkelt inte. Det är därför nödvändigt att bygga upp ett bättre yttre skydd av gränserna.


Ett bistånd som verkligen hjälper

Svenskt bistånd ska verka för att stärka demokratisering, byggandet av rättsstater och säkerställa respekten för mänskliga rättigheter.

Ett stort fokus ska läggas på hjälp till självhjälp genom mikrokrediter och annan stimulans av ekonomisk utveckling på gräsrotsnivå. Alla ansträngningar ska göras för att undvika svinn genom korruption.

Sist men inte minst så ska vi ha en beredskap för att snabbt kunna ställa upp med stora resurser till hjälp för länder som drabbas av plötsliga katastrofer, krig och flyktingströmmar. Hela biståndet ska användas för att hjälpa människor i området nära krisen, där det behövs som mest.

Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.