Reformerad finansieringsmodell för en självständig och vetenskapligt grundad akademi

Akademin har alltmer gjorts till ett instrument för att uppnå politiska mål. Gränsen mellan expertkunskap och politiska ambitioner har suddats ut och detta är dåligt för upprätthållande av kunskapssamhället. Det påverkar i längden både demokratin och Sveriges konkurrenskraft negativt. MED vill därför reformera dagens finansieringsmodell där politiker och tjänstemän i hög grad bestämmer inriktningen på forskningen. Tematiskt riktade medel skall delvis överföras till universiteten själva och delvis gå till utökade öppna utlysningar där forskaren själv definierar frågeställningarna. Målet är att ta bort spelrummet för instrumentalisering, aktivism och jävspåverkan.


Utbildning av hög kvalitet och i balans med arbetsmarknaden

När statliga lärosäten konkurrerar om studenter främjas inte kvalitet. Matchningen med arbetsmarknaden blir lidande och fakulteten kommer i kläm mellan studenter och ledning. MED vill differentiera uppdragen mellan universitet och högskolor samt öka den centrala planeringen av kursutbud för att minska glappet mot arbetsmarknadens efterfrågan.


Mer fokus på kärnverksamheten och mindre byråkrati

Forskning och högre utbildning tar avstamp i en sällsynt inre drivkraft av nyfikenhet och kunskapsglädje – denna riktas inte utan kvävs och förfelas i ett växande byråkratiskt utanpåverk. MED vill därför minska på byråkratin. För att detta ska kunna ske måste lärosätena åläggas färre uppdrag som inte hör till deras kärnverksamhet. MED vill att makten överförs från administratörer till forskare och lärare.


Ta del av Medborgerlig Samlings universitets- och högskolepolitiska program här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.