Säkerhet och trygghet

Skyddet av rikets medborgare mot inre och yttre hot är statens absoluta kärnuppgift. Utan personlig säkerhet och trygghet kommer vi att se en kraftigt försämrad ekonomisk utveckling. Folkets tilltro till staten försvinner och alternativa krafter som ska ge skydd och trygghet för medborgare och företag kommer att bli allt vanligare. Staten måste förtjäna medborgarnas förtroende.

Vi tycker:

  • Höj stegvis försvarsanlaget till 2,5 procent av BNP
  • Öka antalet poliser med 50 procent
  • Inför jourdomstolar för snabb hantering av mängdbrott

Återuppbygg ett starkt svenskt försvar

Sveriges försvarsförmåga har urholkats efter årtionden av besparingar och avmilitarisering av stora delar av landet. Det måste göras stora, långsiktiga satsningar för att återställa detta. Försvarsanslagen bör stegvis höjas till att nå 2,5 procent av landets BNP.

På sikt bör det vid varje given tidpunkt finnas ca 250 000 värnpliktiga och yrkessoldater inom försvarsmakten. De tätbefolkade regionerna samt Gotland och Nordkalotten ska vara prioriterade områden. Vi anser att Sverige ska ansluta sig till försvarsalliansen NATO. Civilförsvaret måste återuppbygga rikets förmåga att klara livsmedels- och energibrist måste säkerställas.


En större och reformerad poliskår behövs

Polisens allt svårare situation efter lång tids vanstyre har knappast undgått någon. Sverige behöver både fler poliser och ett annat ledarskap inom polisorganisationen. För att vi ska nå EU-genomsnittet, vilket får ses som ett minimikrav, behövs ca 30 000 poliser i samtidig tjänst, vilket är ca 50 procent fler poliser jämfört med i dag.

Ledarskapet inom polisen måste i högre grad skötas av poliser än av administrativ personal. Nolltolerans mot småbrott måste råda och ett ökat personligt ansvar för cheferna för brottsbekämpning inom respektive geografisk enhet.

För att öka tryggheten i lokalsamhället och ge kommunerna verktyg bör även kommunala ordningsvakter kunna få vissa polisiära befogenheter.


Rättsväsendet måste anpassas efter dagens behov

En rad reformer behöver genomdrivas för att anpassa dagens rättsväsende för att bemöta dagens problem och hot. Domstolarna måste börja nyttja de övre delarna av straffskalorna och mängdrabatten vid flera begångna brott måste minska avsevärt. Straffmyndighetsåldern bör sänkas till 13 år. Jourdomstolar ska inrättas vid dagens tingsrätter för särskilt snabb handläggning av mängdbrott.

För utländska medborgare som begår allvarligare brott ska huvudregeln vara att de ska utvisas. Det organiserade tiggeriet missbrukar EU:s fria rörlighet, vilket ska bekämpas genom ordningsföreskrifter och poliskontroller.


Ta del av Medborgerlig Samlings försvarspolitiska program här.
Ta del av Medborgerlig Samlings rättspolitiska program här respektive Utdrag ur programmet: förslag gällande Polisen här.
Säkerhet och trygghet