Återuppbygg ett starkt svenskt försvar

Sveriges försvarsförmåga har urholkats efter årtionden av besparingar och avmilitarisering av stora delar av landet. Här menar Medborgerlig Samling att det måste göras stora, långsiktiga satsningar.

Försvarsanslagen bör stegvis höjas till att nå 2,5 % av landets BNP. På sikt bör det vid varje given tidpunkt finnas ca 250 000 värnpliktiga och yrkessoldater inom försvarsmakten. De tätbefolkade regionerna samt Gotland och Nordkalotten ska vara prioriterade områden. Medborgerlig Samling vill att Sverige ska ansluta sig till NATO.

Vi måste även återuppbygga vårt civilförsvar och säkra rikets förmåga att klara livsmedels- och energibrist.


En reformerad och stark poliskår

Polisens allt svårare situation efter lång tids vanstyre har knappast undgått någon. Sverige behöver både fler poliser och ett annat ledarskap inom polisorganisationen. För att vi ska nå EU-genomsnittet, vilket får ses som ett minimikrav, behövs ca 30 000 poliser i samtidig tjänst, vilket är ca 50 % fler poliser jämfört med i dag.

Ledarskapet inom polisen måste i högre grad skötas av poliser än av administrativ personal. För Medborgerlig Samling är det en självklarhet med nolltolerans mot småbrott och ökat personligt ansvar för cheferna för brottsbekämpning inom respektive geografisk enhet .

För att öka tryggheten i lokalsamhället och ge kommunerna verktyg bör även kommunala ordningsvakter kunna få vissa polisiära befogenheter.


Ett rättsväsende anpassat efter dagens behov

Dagens rättsväsende är inte tillräckligt anpassat för att bemöta dagens problem och hot. Medborgerlig Samling har en rad reformer som vi vill genomdriva.

Straffmyndighetsåldern bör sänkas till 13 år. Jourdomstolar bör inrättas vid dagens tingsrätter för särskilt snabb handläggning av mängdbrott. Domstolarna måste börja nyttja de övre delarna av straffskalorna och mängdrabatten vid flera begångna brott minska avsevärt.

För utländska medborgare som begår allvarligare brott ska huvudregeln vara att de ska utvisas. Det organiserade tiggeriet missbrukar EU:s fria rörlighet, vilket ska bekämpas genom ordningsföreskrifter och poliskontroller.


Ta del av Medborgerlig Samlings försvarspolitiska program här.
Ta del av Medborgerlig Samlings rättspolitiska program här respektive Utdrag ur programmet: förslag gällande Polisen här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.