Sjukvård och sjukfrånvaro

En bra, hälsogrundande start i livet innefattar fri sjuk- och tandvård för våra unga medborgare upp till 18 års ålder. Systemet med högkostnadsskydd för medborgarna kan behållas, men med en årlig övre gräns på 1 500 kronor.

Avseende sjuklöner menar vi att det inte är rimligt att företagare ska betala sina anställdas sjuklön i upp till 14 dagar. Företagares sjuklöneansvar bör begränsas till mellan dag 2 och dag 5. Därefter ska staten ta ansvaret.


Ökat självbestämmande för familjen

Medborgerlig Samling anser att föräldrarna själva är de som bäst kan avgöra vad som passar deras familjeomständigheter. Därför vill vi att föräldraförsäkringen - såväl föräldrapenningen som föräldraledigheten - helt ska följa föräldrarnas vilja och inte statens kvotering.


Bättre villkor för pensionärer

Medborgare som efter ett långt arbetsliv inträtt i pensionsålder ska erhålla rimlig pension. Genom höjt grundavdrag och avvecklad statsskatt kommer de flesta pensionärers villkor att förbättras.

Gemensamt intjänade pensionspoäng ska kunna fördelas mellan makar och sammanboende så att båda parter får en dräglig pension.
Därtill ifrågasätter vi den s k “bromsens” existens, då inga andra grupper i samhället har något motsvarande.

 

Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.