Socialförsäkring och pension

Sverige ska tillhandahålla ett smidigt och effektivt välfärdssystem. Sjuka, arbetslösa, funktionshindrade och andra medborgare med särskilda behov ska kunna få stöd från samhället för att underlätta sin tillvaro. Likaså ska våra äldre ges rimlig pension och god äldrevård. För er föräldrar och samboende vill vi öka självbestämmandet avseende föräldraförsäkringen och sambeskattning. För dig som pensionär ska grundavdraget höjas till 100 000 kronor.

Vi tycker:

  • Ett effektivt välfärdssystem
  • Ökat självbestämmande för familjen
  • Höjt grundavdrag till 100 000 kronor för pensionärer

Sjukvård och sjukfrånvaro

En bra, hälsogrundande start i livet innefattar fri sjuk- och tandvård för våra unga medborgare upp till 18 års ålder. Systemet med högkostnadsskydd reformeras så att patienten betalar de första tusenlapparna själv och därefter får successivt ökande avdrag på avgiften. Avseende sjuklöner menar vi att det inte är rimligt att företagare ska betala sina anställdas sjuklön i upp till 14 dagar. Företagares sjuklöneansvar bör begränsas till mellan dag 2 och dag 5. Därefter ska staten ta ansvaret.


Ökat självbestämmande för familjen

Medborgerlig Samling anser att föräldrarna själva är de som bäst kan avgöra vad som passar deras familjeomständigheter. Därför vill vi att föräldraförsäkringen – såväl föräldrapenningen som föräldraledigheten – helt ska följa föräldrarnas vilja och inte statens kvotering.


Bättre villkor för pensionärer

Medborgare som efter ett långt arbetsliv inträtt i pensionsålder ska erhålla rimlig pension. Genom höjt grundavdrag till 100 000 kronor kommer de flesta pensionärers villkor att förbättras. Gemensamt intjänade pensionspoäng ska kunna fördelas mellan makar och sammanboende så att båda parter får en dräglig pension. Därtill ifrågasätter vi den s k “bromsens” existens, då inga andra grupper i samhället har något motsvarande.

 

Socialförsäkring och pension