Skola

Bildning kräver både fakta och förståelse. Välutbildade medborgare skapar de bästa förutsättningarna för arbete, företagande och ekonomisk tillväxt. För att vända utvecklingen krävs en radikalt annorlunda syn på bildning, skolan, lärare och elever.

Vi tycker:

  • Inför differentierat högstadium
  • Skapa en tydligare professionsstruktur för lärare
  • Ha tidiga betyg och tydliga krav på examina

Fokus på kunskap och bildning

Medborgerlig Samling värnar bildning och utbildning och vi ser därför en skola med fokus på kunskap som den största garanten för välutbildade och ansvarstagande medborgare.

Det är viktigt att elever med olika fallenheter har möjlighet att komma till sin rätt inom skolsystemet och det är hög tid att göra upp med det 55-åriga skolexperimentet. Medborgerlig Samling vill därför, efter sammanhållen grundskola i klass 1 – 6, införa differentiering på två linjer från och med högstadiet. Parallellt med det nuvarande teoretiska gymnasiet ska också ett yrkesgymnasium med lärlingssystem inrättas.

Läroplanerna behöver bli mer kunskapsbetonade och kännetecknas av en tydlig progression.


Ny lärarutbildning och tydlig professionsstruktur

Lärarutbildningen behöver reformeras och det måste bli större fokus på ämneskunskaper och klassrumspraktik. Efter avklarad lärarutbildning och en första examen vill Medborgerlig Samling därför införa en introduktionstid på mellan ett och ett halvt till två år, förlagd inom skolverksamheten. Därefter ska lärarstudenten avlägga ytterligare prov innan en andra lärarexamen kan utfärdas och lärarstudenten blir färdig lärare.

Medborgerlig Samling stödjer en tydligare professionsstruktur för lärare. Därför vill vi att det utfärdas transparenta och formella behörighetskriterier för förstelärartjänster. Vidare ska det återigen bli krav på att lektorer avlagt doktorsexamen.


Tidiga betyg och tydliga krav på examina

Tidiga betyg ger underlag och indikatorer på vilka åtgärder som behöver vidtas för varje elev så att var och en kan få det stöd som behövs. Därför föreslår Medborgerlig Samling att betyg införs från årskurs 1. Vi vill även införa examensprov efter årskurs 9 respektive efter årskurs 3 på gymnasiet.

Det är viktigt är att läroplaner och betygskriterier blir mer tydliga och explicita så att kunskapsprogression kan mätas på ett objektivt sätt.

Vi vill införa betyg i ordning och uppförande och vill även att lärare och rektorer ska få stärkt professionell frihet och auktoritet.


Ta del av Medborgerlig Samlings skolpolitiska program här.
Skola