Egenmakt

Egenmakt föder initiativförmåga. Ett samhälle som med sitt skattesystem skapar beroende och därmed motverkar egenmakt och initiativförmåga, gör sig sårbart i längden och sänker sin egen globala konkurrenskraft. Utan incitament att skapa och bygga verksamhet utifrån idéer, infinner sig på sikt en förödande passivitet hos medborgarna och en föreställning om att initiativ alltid kommer utifrån. Ett högt skattetryck skapar inte stort utrymme för egen initiativförmåga. Däremot ger det desto större utrymme åt staten att utvidga sin egen verksamhet. Dessa statliga initiativ bygger dock inte välstånd eller företag. Statens generositet är ett spel med medborgarnas egenmakt, med Sveriges välstånd i längden och paradoxalt nog med det den säger sig värna, nämligen Sveriges välfärd.

MED tror på vikten av egenmakt och individens förmåga att fatta välinformerade beslut. För att främja detta ska därför skatten sänkas genom en omfördelning till individen, och genom nedskärning av statens verksamhet utanför kärnområdena.


Företagande

Företagandet är grunden för ett lands välstånd. Svensk industri behöver återskapa sitt självförtroende inom gamla som nya näringar och förtjänar ett gott företagsklimat och en stat som förstår att värdesätta sin industri. MED vill därför förenkla företagsetablering och främja tillväxtmöjligheter maximalt.

MED föreslår bl a en sänkning av arbetsgivaravgifter och avveckling av 3:12-reglerna som möjliga sätt att stärka och ge incitament för tillväxt. MED föreslår även att mindre företag skall kunna välja att betala sin skatt direkt till den egna kommunen istället för att gå via staten. Detta minskar transfereringarna och ger kommunen ett tydligt incitament att samarbeta med de lokala företagen, och på så sätt få en direkt avkastning på de lokala insatserna. Detta möjliggör att kommunens intäkter paradoxalt nog kan öka samtidigt som den kommunala skattesatsen kan minskas.


Välfärd

Det är en myt att välfärd kräver höga skatter. Välfärd kräver en god skattebas. Som exempel kan nämnas att Sverige har ett skattetryck på 44% av BNP, samtidigt som Schweiz har 28%. Ändå har Schweiz inte en motsvarande sämre välfärd än Sverige.

Dagens variant av ”den svenska modellen” har nått vägs ände när det gäller att trygga välfärden  i längden. Det konstant höga skattetrycket har inte förbättrat våra pensioner, våra skolresultat eller tillgängligheten till god sjukvård. MED vågar ta strid i denna principiellt viktiga fråga. Det behövs ett fundamentalt nytänk.


Ta del av Medborgerlig Samlings skattepolitiska program här.
Ta del av Medborgerlig Samlings skuggbudget här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.