Skattepolitik och skuggbudget

Det personliga initiativet och ett gynnsamt företagsklimat är hörnstenarna i MEDs skattepolitik. Under förevändningen “en rättvis fördelningspolitik” har alltmer skatteresurser på ett kostsamt sätt centraliserats under statliga myndigheters kontroll. Det som en gång i tiden handlade om att fördela överskott så att de sämst lottade fick en lika god sjukvård eller skolgång som de välbeställda, har omärkligt utvidgats till att utjämna skillnader på allt fler områden, långt utanför statens kärnverksamhet. Sveriges utjämningsfixerade skattepolitik har vuxit till en statsapparat med kostsamma myndigheter som ägnar sig åt att styra medborgarnas val i livet på en detaljnivå och inom områden, vilka aldrig var tänkta att ingå i statens ansvar. MED vill därför förändra skattesystemet genom att reducera statens kostsamma inblandning i individens liv. MED har identifierat en nettobesparingspotential på 17% i den nuvarande statsbudgeten.

  • Offentlig verksamhet ska koncentreras till kärnområdena: försvar, rättssystem, polis, sjukvård och skola
  • Skattetrycket ska på sikt ner till 30% av BNP, i paritet med OECDs medelvärde
  • Skattefinansierad grundtrygghet för alla medborgare

Egenmakt

Egenmakt föder initiativförmåga. Ett samhälle som med sitt skattesystem skapar beroende och därmed motverkar egenmakt och initiativförmåga, gör sig sårbart i längden och sänker sin egen globala konkurrenskraft. Utan incitament att skapa och bygga verksamhet utifrån idéer, infinner sig på sikt en förödande passivitet hos medborgarna och en föreställning om att initiativ alltid kommer utifrån. Ett högt skattetryck skapar inte stort utrymme för egen initiativförmåga. Däremot ger det desto större utrymme åt staten att utvidga sin egen verksamhet. Dessa statliga initiativ bygger dock inte välstånd eller företag. Statens generositet är ett spel med medborgarnas egenmakt, med Sveriges välstånd i längden och paradoxalt nog med det den säger sig värna, nämligen Sveriges välfärd.

MED tror på vikten av egenmakt och individens förmåga att fatta välinformerade beslut. För att främja detta ska därför skatten sänkas genom en omfördelning till individen, och genom nedskärning av statens verksamhet utanför kärnområdena.


Företagande

Företagandet är grunden för ett lands välstånd. Svensk industri behöver återskapa sitt självförtroende inom gamla som nya näringar och förtjänar ett gott företagsklimat och en stat som förstår att värdesätta sin industri. MED vill därför förenkla företagsetablering och främja tillväxtmöjligheter maximalt.

MED föreslår bl a en sänkning av arbetsgivaravgifter och avveckling av 3:12-reglerna som möjliga sätt att stärka och ge incitament för tillväxt. MED föreslår även att mindre företag skall kunna välja att betala sin skatt direkt till den egna kommunen istället för att gå via staten. Detta minskar transfereringarna och ger kommunen ett tydligt incitament att samarbeta med de lokala företagen, och på så sätt få en direkt avkastning på de lokala insatserna. Detta möjliggör att kommunens intäkter paradoxalt nog kan öka samtidigt som den kommunala skattesatsen kan minskas.


Välfärd

Det är en myt att välfärd kräver höga skatter. Välfärd kräver en god skattebas. Som exempel kan nämnas att Sverige har ett skattetryck på 44% av BNP, samtidigt som Schweiz har 28%. Ändå har Schweiz inte en motsvarande sämre välfärd än Sverige.

Dagens variant av ”den svenska modellen” har nått vägs ände när det gäller att trygga välfärden  i längden. Det konstant höga skattetrycket har inte förbättrat våra pensioner, våra skolresultat eller tillgängligheten till god sjukvård. MED vågar ta strid i denna principiellt viktiga fråga. Det behövs ett fundamentalt nytänk.


Ta del av Medborgerlig Samlings skattepolitiska program här.
Ta del av Medborgerlig Samlings skuggbudget här.
Skattepolitik och skuggbudget