Stärkt kommunalt och regionalt självstyre

Medborgerlig Samlings regionalpolitik vill ge de människor och företag som bor och verkar i kommun och region goda förutsättningar så att kommunen och regionen kan verka och leva genom sin egen skaparkraft.

Ett led i att bättre ta tillvara det lokala civilsamhället är att stärka det kommunala självstyret och ge möjlighet till ökat regionalt självstyre. Makt och ansvar ska vara lokalt förankrade och nära de som berörs av besluten.


Förbättrade villkor för företagande på landsbygd

Medborgerlig Samlings generella närings- och skattepolitik kan få särskilt goda effekter för glesbygden, eftersom egenföretagande ofta kan vara det enda alternativet när arbetsmarknadsutbudet är litet. Vissa riktade skatteavdrag för att göra glesbygdsboende mer gynnsamt kan också övervägas, till exempel differentierad skatt på drivmedel mellan tätort och glesbygd. Därutöver bör de verksamheter som direkt eller indirekt är i det allmännas ägo, såsom skolan och kollektivtrafiken, drivas med krav på närvaro och god service i glesbygd.


Närproduktion ska inte missgynnas vid offentlig upphandling

Huvudregeln i Lagen om offentlig upphandling, LOU, är att man inte får kräva att varor ska vara lokalt producerade eftersom det strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU. Samtidigt är det så att en bonde skulle få böter om denne producerade maten på samma sätt som den som serveras i flera skolor och andra offentliga inrättningar. Därför bör de krav som ställs på bönder och djurhållare samordnas med de krav som ställs vid upphandlingar till skolor, äldreboenden eller sjukhus. Lokala producenter ska kunna konkurrera med utländska producenter på lika villkor.

 

Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.