Miljö

Människan har, genom sin särställning, ett ansvar att förvalta vår planet på ett långsiktigt hållbart sätt. Miljöfrågor ska drivas utifrån fakta och evidens, där helhetssyn går före ineffektiv symbolpolitik.

 • Skapa incitament för ett genomgående hållbart samhälle
 • Satsa på god miljö i hav och sjöar
 • Driva en ambitiös och effektiv miljöpolitik i EU

Ett hållbart samhälle

Medborgerlig Samling menar att vi människor har ett förvaltaransvar för miljön och hela planeten, vilket ska genomsyra all politik.

Begreppet hållbarhet har idag en kraftig slagsida mot det ekologiska. Framgångar riskerar därmed att undermineras av ohållbarhet i andra dimensioner. Från början var “hållbarhet” ett mer övergripande begrepp med såväl ekonomiska och sociala som ekologiska dimensioner. Vi eftersträvar en återgång till och utveckling av denna bredare tolkning, som ligger nära den klassiskt konservativa förvaltartanken. Det skall erbjudas möjligheter och finnas incitament för såväl medborgarna som institutioner och marknaden att ta ansvar för miljön.

Ta del av Medborgerlig Samlings hela miljöpolitiska program här.

Satsa på god miljö i hav och sjöar

En ödesfråga är tillståndet i våra sjöar och hav, där växt- och djurlivet sedan länge är utsatt för hårda påfrestningar. Utsläpp av kväve, fosfor och giftiga ämnen måste därför minskas.

Läckaget av plast till sjöar och hav är också ett stort problem som vi måste komma till rätta med. Plast, där funktionsskäl inte ställer krav på att den måste vara beständig under lång tid, bör ersättas av andra material eller med ekonomiska incitament och producentansvar styras mot 100% återvinning.

Den ständigt aktuella frågan om överfiske måste också lyftas och hanteras gränsöverskridande. Ett hållbart fiske förutsätter att stor hänsyn tas till föryngringsplatser och att ett fungerande system med fiskekvoter upprätthålls.

Medborgerlig Samling vill exempelvis:

 • Att allt svenskt fiske blir s.k. “hållbårt fiske”,
 • Fortsätta att satsa pengar på att rena Östersjön,
 • Ge stöd till initiativ för att minska mängden fosfor,
 • Arbeta internationellt för att få med länderna i Östersjöområdet i miljöarbetet,
 • Arbeta för ett internationellt stopp för oljeutvinning i Östersjön.
 • Fasa ut textilier som läcker mikroplaster,
 • Öka anslaget för att utreda avfallsrelaterad brottslighet och se över straffskalor,
 • Öka anslagen till lokal vattenvård,
 • Bygga ut vattenreningsverk och förbättra vattenreningstekniken,
 • Att rederier som ertappas med att dumpa avfall ska förbjudas att transportera gods till och från EU.
 • Införa miljöavgift på vattenkraft utan vattenpassage,
 • Införa skatt på gödsel baserad på jungfrulig fosfor.

En ambitiös och effektiv miljöpolitik i EU

Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för miljön får reella effekter och inte bara flyttar problemen någon annanstans. Genom EU finns möjlighet att driva miljöpolitik som direkt får global genomslagskraft. Som en av världens största ekonomier har EU dessutom möjlighet att påverka andra länders miljöarbete på ett betydligt kraftfullare sätt än vad Sverige som enskilt land har. Det är även genom EU som vi främst effektivt kan jobba med att minska utsläppen av växthusgaser och arbeta för en cirkulär ekonomi.

Medborgerlig Samling vill exempelvis:

 • Att EU ska förbättra sitt djurskydd mot svensk nivå,
 • Att antibiotikaanvändningen inom EU ska minska,
 • Att transportbidrag för slaktdjur inom EU ska slopas,
 • Att import till EU av fisk från hotade artbestånd förbjuds,
 • Att EU:s fiskeavtal i framtiden är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara,
 • Att EU så snart som möjligt säger upp de fiskeavtal som inte är hållbara,
 • Öka producentansvaret för avfall genom ekonomiska incitament nationellt och inom EU,
 • Verka för fortsatt skärpning av EU:s kemikalielagstiftning med bättre tillsyn och strängare straff,
 • Verka för skärpning av EU:s lagstiftning gällande bekämpningsmedel så att den hamnar i paritet med Sveriges,
 • Arbeta inom EU för att minska halten av giftiga föroreningar i matjordar.
 • Ändra EU-ETS så att oanvända utsläppsrätter automatiskt annulleras,
 • Förändra systemet med utsläppsrätter så att de minskar betydligt snabbare,
 • Samordna koldioxidskatterna inom EU,
 • Verka för att klimatlagstiftningskrav skrivs in i Sveriges och EU:s handelsavtal,
 • Låta Sverige och EU erbjuda frihandelsavtal i utbyte mot klimatarbete.

 

Miljö är ett mycket brett ämne, därför rekommenderar vi att läsa vidare i det sakpolitiska programmet som fördjupar sig vår miljöpolitik på områden som skog, gruvdrift, sjöfart, klimatfrågor, djurskydd, biologisk mångfald m.m.

Ta del av Medborgerlig Samlings miljöpolitiska program här.
Miljö