Ett hållbart samhälle

Medborgerlig Samling menar att vi människor har ett förvaltaransvar för miljön och hela planeten, vilket ska genomsyra all politik.

Begreppet hållbarhet har idag en kraftig slagsida mot det ekologiska. Framgångar riskerar därmed att undermineras av ohållbarhet i andra dimensioner. Från början var “hållbarhet” ett mer övergripande begrepp med såväl ekonomiska och sociala som ekologiska dimensioner. Vi eftersträvar en återgång till och utveckling av denna bredare tolkning, som ligger nära den klassiskt konservativa förvaltartanken. Det skall erbjudas möjligheter och finnas incitament för såväl medborgarna som institutioner och marknaden att ta ansvar för miljön.


Satsa på god miljö i hav och sjöar

En ödesfråga är tillståndet i våra sjöar och hav, där växt- och djurlivet sedan länge är utsatt för hårda påfrestningar. Utsläpp av kväve, fosfor och giftiga ämnen måste därför minskas.

Läckaget av plast till sjöar och hav är också ett stort problem som vi måste komma till rätta med. Plast, där funktionsskäl inte ställer krav på att den måste vara beständig under lång tid, bör ersättas av andra material eller med ekonomiska incitament och producentansvar styras mot 100% återvinning.

Den ständigt aktuella frågan om överfiske måste också lyftas och hanteras gränsöverskridande. Ett hållbart fiske förutsätter att stor hänsyn tas till föryngringsplatser och att ett fungerande system med fiskekvoter upprätthålls.


En ambitiös och effektiv miljöpolitik i EU

Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för miljön får reella effekter och inte bara flyttar problemen någon annanstans. Genom EU finns möjlighet att driva miljöpolitik som direkt får global genomslagskraft. Som en av världens största ekonomier har EU dessutom möjlighet att påverka andra länders miljöarbete på ett betydligt kraftfullare sätt än vad Sverige som enskilt land har. Det är även genom EU som vi främst effektivt kan jobba med att minska utsläppen av växthusgaser och arbeta för en cirkulär ekonomi.

Ta del av Medborgerlig Samlings miljöpolitiska program här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.