Skip to main content

Politikområden

Marknadspolitik

Medborgerlig Samling driver en liberal ekonomisk politik. Fungerande marknader är nyckeln till effektivitet och välstånd, för såväl konsumenterna och de arbetande som för näringslivet. Marknader behöver regler, men de ska vara enkla, långsiktiga och förutsägbara.

Vi anser:

  • Lagstifta mot allvarliga konsumentproblem
  • Stimulera människors egenförsörjning
  • Sänk arbetsgivaravgifterna rejält

Fungerande marknader bästa konsumentskyddet

Det är inte staten som ska bestämma vad som är bäst för konsumenterna. Kunskapsuppbyggnad, upplysningsverksamhet, samverkan och branschförhandlingar är inga effektiva verktyg mot allvarliga konsumentproblem. Den svenska konsumentpolitiken måste i stället få sin tyngdpunkt i lagtillämpning. Tillämpningen av lagarna på konkurrens-, marknadsförings- och upphandlingsområdena effektiviseras genom att en ny Marknadsmyndighet ges ett samlat ansvar för den lagtillämpning som ligger på Konkurrensverket och Konsumentverket.

De flesta ska kunna försörja sig själva

Vår arbetsmarknadspolitik har som mål att de flesta ska kunna försörja sig själva genom egna inkomster, utan behov av offentliga bidrag. Genom vår politik för företagande blir det lättare att anställa. Genom vår skattepolitik kan arbetstagare med lägre inkomster leva på sin lön utan behov av offentliga bidrag. Men därtill måste också bidragssystemet förändras – det måste bli tydligt att det lönar sig att arbeta jämfört med att uppbära bidrag. På en väl fungerande och flexibel arbetsmarknad sätts villkoren av arbetsgivare och anställda utan extern inblandning. Staten ska inte engagera sig i lönebildning eller arbetsförmedling.

Sänk kostnaderna för företagande

Genom vår politik för företagande vill vi sänka kostnaderna för att anställa genom att avskaffa den allmänna löneavgiften. LAS-reglerna ska omvandlas med den danska flexicuritymodellen som förebild. Den administrativa bördan ska lindras genom förenklade regler, i synnerhet för småföretag. Därtill ska företagens tecknande av kollektivavtal vara frivilligt, inte tvingande.