Fungerande marknader bästa konsumentskyddet

Det är inte staten som ska bestämma vad som är bäst för konsumenterna. Kunskapsuppbyggnad, upplysningsverksamhet, samverkan och branschförhandlingar är inga effektiva verktyg mot allvarliga konsumentproblem. Den svenska konsumentpolitiken måste i stället få sin tyngdpunkt i lagtillämpning. Tillämpningen av lagarna på konkurrens-, marknadsförings- och upphandlingsområdena effektiviseras genom att en ny Marknadsmyndighet ges ett samlat ansvar för den lagtillämpning som ligger på Konkurrensverket och Konsumentverket.

De flesta ska kunna försörja sig själva

Vår arbetsmarknadspolitik har som mål att de flesta ska kunna försörja sig själva genom egna inkomster, utan behov av offentliga bidrag. Genom vår politik för företagande blir det lättare att anställa. Genom vår skattepolitik kan arbetstagare med lägre inkomster leva på sin lön utan behov av offentliga bidrag. Men därtill måste också bidragssystemet förändras – det måste bli tydligt att det lönar sig att arbeta jämfört med att uppbära bidrag. De som inte har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden ska ges möjlighet till regelbunden sysselsättning. På en väl fungerande och flexibel arbetsmarknad sätts villkoren av arbetsgivare och anställda utan extern inblandning. Staten ska inte engagera sig i lönebildning eller arbetsförmedling.

Sänk kostnaderna för företagande

Genom vår politik för företagande vill vi sänka kostnaderna för att anställa genom att avskaffa den allmänna löneavgiften. LAS-reglerna ska omvandlas med den danska flexicuritymodellen som förebild. Den administrativa bördan ska lindras genom förenklade regler, i synnerhet för småföretag. Därtill ska företagens tecknande av kollektivavtal vara frivilligt, inte tvingande.

Ta del av Medborgerlig Samlings marknadspolitiska program här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.