Öka självförsörjningsgraden

Man brukar säga att svensk självförsörjningsförmåga är reducerad till 50% idag. Det betyder att vi i kris eller konflikt inte kan klara mer än hälften av dagsbehovet. I verkligheten ligger vi praktiskt sett ännu sämre till eftersom det saknas lager för sådant som gör att det går att bedriva livsmedelsproduktion självständigt i landet. Efter en vecka med avskurna importvägar svälter Sverige.

Sverige behöver lager, ökad produktion, en normal balans mellan import och egen produktion samt en förståelse för det. Idag saknas såväl förståelse som politisk vilja. Det är unikt i världen att sakna den insikten.


Sänka skadliga kostnader som snedvrider konkurrensen

Svenskt jordbruk konkurrerar inte främst nationellt utan internationellt. EU-länderna har en gemensam jordbrukspolitik där subventioner ges för att bland annat hålla nere priset på mat och för att behålla kontrollen över innehållet. Sverige står ut i konkurrensen i form av högre skatter, högre kostnader och fler regler att nå upp till.

Utvecklingen är negativ, på vissa områden till och med krisartad, trots att svenska bönder egentligen är konkurrenskraftiga. Men vad gäller politiska beslut som påverkar området är Sverige inte konkurrenskraftigt. Detta måste ändras omgående för att bryta den nedåtgående spiralen.


Utveckla och bibehålla en god miljö- och djurhållning

Sverige kan utan problem producera svensk mat till hög självförsörjningsgrad utan överanvändning av antibiotika, utan stora mängder skadliga kemikalier och utan låga löner. Den höga nivån av reglering och kontroll ger också ett mervärde. Men det saknar betydelse om kostnaderna och marknadspriserna blir så höga att vi konkurrerar ut oss själva. Om vi vill ha bra mat som kostar mer så måste vi antingen kompensera bönderna eller reducera de kostnader som politikerna påtvingat dem. Medborgerlig Samling riktar in sig på det senare.

Det är också högst rimligt att de krav som ställs på bönder och djurhållare även ställs på de politiker som ansvarar för upphandlingar till skolor, äldreboenden eller sjukhus. Idag skulle en bonde få böter om denne producerade maten på samma sätt som den som serveras i flera skolor och andra offentliga inrättningar.

Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.