Skip to main content

Politikområden

Jordbruk

Jordbruket är en näring med särskilt stor betydelse för en levande lands- och glesbygd, för natur- och kulturlandskapet men även för svensk ekonomi och rikets säkerhet. Ett livskraftigt svenskt jordbruk är därtill en garant för livsmedel av hög kvalitet och god djurhållning. Förutsättningarna för det svenska jordbruket måste förbättras. Skatter som snedvrider konkurrensen måste sänkas. Regelverk måste förenkla och reduceras. Gårdsförsäljning bör vidareutvecklas och självförsörjningsgraden höjas väsentligt.

Vi anser:

  • Öka Sveriges självförsörjningsgrad
  • Förbättra svenska bönders konkurrenskraft
  • Utveckla en god miljö- och djurhållning

Sveriges självförsörjningsgrad är för låg

Man brukar säga att svensk självförsörjningsförmåga är reducerad till 50 % idag. Det betyder att vi i kris eller konflikt inte kan klara mer än hälften av dagsbehovet. I verkligheten ligger vi praktiskt sett ännu sämre till eftersom det saknas lager för sådant som gör att det går att bedriva livsmedelsproduktion självständigt i landet. Efter en vecka med avskurna importvägar svälter Sverige.

Sverige behöver lager, ökad produktion, en normal balans mellan import och egen produktion samt en förståelse för det. Idag saknas såväl förståelse som politisk vilja. Det är unikt i världen att sakna den insikten.

Skadliga kostnader snedvrider konkurrensen

Svenskt jordbruk konkurrerar inte främst nationellt utan internationellt. EU-länderna har en gemensam jordbrukspolitik där subventioner ges för att bland annat hålla nere priset på mat och för att behålla kontrollen över innehållet. Sverige står ut i konkurrensen i form av högre skatter, högre kostnader och fler regler att nå upp till. Utvecklingen är negativ, på vissa områden till och med krisartad, trots att svenska bönder egentligen är konkurrenskraftiga. Men vad gäller politiska beslut som påverkar området är Sverige inte konkurrenskraftigt. Detta måste ändras omgående för att bryta den nedåtgående spiralen.

Utveckla och bibehålla en god miljö- och djurhållning

Sverige kan utan problem producera svensk mat till hög självförsörjningsgrad utan överanvändning av antibiotika, utan stora mängder skadliga kemikalier och utan låga löner. Den höga nivån av reglering och kontroll ger också ett mervärde. Men det saknar betydelse om kostnaderna och marknadspriserna blir så höga att vi konkurrerar ut oss själva. Om vi vill ha bra mat som kostar mer så måste vi antingen kompensera bönderna eller reducera de kostnader som politikerna påtvingat dem. Medborgerlig Samling riktar in sig på det senare.

Det är också högst rimligt att de krav som ställs på bönder och djurhållare även ställs på de politiker som ansvarar för upphandlingar till skolor, äldreboenden eller sjukhus. Idag skulle en bonde få böter om denne producerade maten på samma sätt som den som serveras i flera skolor och andra offentliga inrättningar.