Infrastruktur

Arbetslivet och arbetsmarknaden är beroende av en infrastruktur som möjliggör såväl resor som kommunikation utan ständiga förseningar och avbrott. Ett heltäckande program är under framtagande.

  • I huvudsak statligt ägd infrastruktur
  • Satsa på tågtrafik och sjöfart
  • Öppna för avgiftsfinansiering

En väl utbyggd och i huvudsak statligt ägd infrastruktur

En god närings- och infrastrukturpolitik skapar förutsättningar för en levande landsbygd och livskraftiga småorter. Detta inverkar även positivt på bostadsmarknaden genom att priserna jämnas ut. Det finns många skäl till att förhindra avfolkning och nedläggning av verksamheter i de glest befolkade områdena – från månande om kultur och kulturlandskap till rent ekonomiska skäl, såsom överhettad bostadsmarknad i de större städerna samt underdimensionerad infrastruktur i tillväxtregionerna.


Utveckling av olika transportsätt för ett livskraftigt land

Inte minst järnvägsnätet är eftersatt i Sverige. Det sjöfarten och järnvägen generellt är överlägset bäst på är att transportera stora godsmängder till en låg kostnad såväl ekonomiskt som med avseende på miljöavtryck och risk.

Sjöfarten kan komplettera järnvägen där den inte klarar av att bära godsmängden.

 

Långsiktiga infrastruktursatsningar

Medborgerlig Samling prioriterar långsiktigt hållbara infrastruktursatsningar och självfallet underhåll av befintlig infrastruktur.

Avgiftsfinansiering av infrastrukturprojekt kan i vissa fall vara en lösning.

 

.

 

Infrastruktur