Försvarspolitik

Varje nationalstat ska kontrollera sitt eget territorium. Det innebär att vi måste ha ett försvar som kan hävda svenskt territorium i luften, på land och till havs. Försvarets underfinansiering har nått vägs ände i dagens säkerhetspolitiska läge. De säkerhetspolitiska problem som ställs av Ryssland, Kina, icke statliga aktörer och terrorism har en helt annan karaktär än under det kalla kriget och efterföljande avspänning.

Vi anser:

  • Medlemskap i NATO nu
  • Försvarsanslag på 2,5% av BNP
  • Väsentligt höjda löner till försvarsmaktsanställda

Ett starkt svenskt försvar i samarbete med andra

Medborgerlig Samlings försvarspolitiska program har en kärna där medlemskap i NATO ingår, och 2,5% av BNP till försvaret. Utöver det behövs det en engångssatsning på akuta åtgärder på 117 miljarder kronor på framförallt infrastruktur och materiel.

Sverige kan inte ensamt stå emot motståndare med tillgång till kärnvapen. Till detta krävs medlemskap i försvarsalliansen NATO. Däremot ska det svenska försvaret klara av en konventionellt beväpnad motståndare på svenskt territorium.

Krig och katastrofer ställer höga krav, vilket ska avspeglas i både löner och rekrytering. Under 2020-talet kommer en av fyra officerare att gå i pension. Tillväxten är inte tillräcklig med dagens system. En ettårig könsneutral totalförsvarsplikt ska införas, där man genomför militärtjänstgöring eller civiltjänstgöring, vilket ska utgöra grunden för rekrytering till totalförsvaret. Totalförsvarsplikten kommer också att medföra att medborgaren blir delaktig i samhällets kris- och katastrofhantering. Krigsförbanden ska bestå av både anställda och värnpliktiga.


Självförsörjningsförmågan ska vara god

Pandemin har visat att störningar i landets självförsörjning kan uppstå av flera anledningar. Därför måste vi ha ett totalförsvar med tillräcklig uthållighet för att klara de flesta kriser och påfrestningar som landet kan råka ut för, oavsett omvärldsläge.


En statlig säkerhetstjänst

Skandalen med Transportstyrelsens register får aldrig hända igen. Därför ska myndigheters egna säkerhetstjänster ersättas av en statlig säkerhetstjänst, som ställer samma säkerhetskrav på alla myndigheter och offentliga verksamheter. Dagens system försvårar delning av sekretess mellan myndigheter, vilket försvårar brottsbekämpning och underrättelsearbete. Med enhetliga krav från säkerhetstjänsten kan dessa problem reduceras.


Bekämpning av nationell och internationell terrorism

Terroristorganisationer som IS är mer lika militära organisationer än kriminella till sitt arbetssätt och sina metoder. Det är rimligt att Försvarsmakten på ett mer naturligt sätt ska kunna delta i bekämpandet av terroristorganisationer både nationellt och internationellt.
Terroristorganisationer ska kunna betraktas som kombattanter mot Sverige och våra allierade. Det gäller särskilt terroristorganisationer som uttalat vill bekämpa vår demokrati, rättsstaten och våra grundlagar.


Ta del av Medborgerlig Samlings försvarspolitiska program här.
Försvarspolitik