Säkra energibehov med fjärde generationens kärnkraft

Nästa generationens kärnkraft, ofta kallad fjärde generationens kärnkraft eller “Gen IV”, utlovar en helt ny typ av reaktorer. Dessa har möjlighet att markant överträffa dagens reaktorer vad gäller säkerhet, avfall och kostnad. Vi vill därför målmedvetet arbeta för att utveckla och bygga denna nya typ av kärnkraft för att garantera den framtida energiförsörjningen.

Den fjärde generationens kärnkraft kan drivas på uttjänt kärnbränsle och lämnar då avfall som blir ofarligt efter några hundra år istället för årtusenden. Detta gör problemet med slutförvaring av kärnbränsle mycket enklare.


Fortsatt övergång till fossilfritt

Medborgerlig Samling vill se en fortsatt snabb utfasning av fossila energikällor. Förutom kärnkraft bör vi framförallt satsa på solcellsteknik och annan förnyelsebar elproduktion med låg miljöpåverkan.

Utöver satsning på utbyggnad bör resurser även avsättas för vidare utveckling för att förbättra effektutvinningen ur de fossilfria energikällorna.

Beakta naturvärdena i större utsträckning vid miljöprövning av vind- och vattenkraft

För vindkraft är det tydligt att de satsningar som har gjorts från svenska statens sida inte har tagit tillräcklig hänsyn till andra miljövärden och de lokalsamhällen där vindkraftverken placeras. När flera olika miljömål kolliderar, är det viktigt att komma fram till en balanserad avvägning.

Detta gäller även i allra högsta grad för den småskaliga vattenkraften, där bristen på fria vandringsleder för fisk blivit ett allvarligt problem.

Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.