Energi

Sverige behöver energi. Elbrist ska inte behöva uppstå i ett modernt samhälle. Energikällor har olika för- och nackdelar. Ingen enskild energikälla kan lösa alla behov som finns. Kloka avvägningar behöver göras mellan aspekter så som ekonomi, hållbarhet och säkerhet. Vi anser att ny, modern kärnkraft kan spela en viktig roll i framtida elförsörjning, samtidigt som småskalig energiproduktion ökar.

Vi tycker:

  • Satsa på utveckling av säkrare och mer miljövänlig kärnkraft
  • Bevara våra orörda nationalälvar från utbyggnad
  • Underlätta småskalig konsumentnära elproduktion

Behåll befintlig kärnkraft och utveckla ny

Nästa generations kärnkraft, kallad fjärde generationen (Gen IV), är en ny typ av reaktorer som kan drivas på uttjänt kärnbränsle. De ger mindre långlivat avfall och minskar behovet av uranbrytning. Vi vill arbeta för att utveckla denna nya typ av kärnkraft.

Eftersom landet behöver baskraft måste våra nuvarande kärnkraftverk fortsätta att köras tills de når sin maximala livslängd. Den förtida avvecklingen av reaktorerna Ringhals 1 och 2 måste stoppas. De ska drivas vidare till 2025 enligt ursprunglig plan.

Nya förbättrade reaktorer som finns på marknaden idag (Gen III+) ska vara tillåtet att bygga och juridiska hinder för det ska undanröjas. Dock ska det inte ges något statligt stöd.


Ingen utbyggnad av vattenkraften

Vattenkraften står för cirka halva landets energiförsörjning. Den behövs för att kunna balansera en varierande efterfrågan och oreglerbara energikällor som vindkraft. Utbyggnad av mer vattenkraft i Sverige skulle dock orsaka allvarliga ingrepp i naturmiljön. Vi vill därför bevara våra orörda nationalälvar från utbyggnad.

Den småskaliga vattenkraften bär idag på vissa platser inte sin miljömässiga kostnad. Vi vill därför införa en årligen ökande miljöavgift på de kraftverk som saknar fiskpassage. Avgiften ska öronmärkas och återföras som subvention för de ägare som väljer att investera i fiskpassage.


Öka den småskaliga konsumentnära elproduktionen

Miljövänlig småskalig konsumentnära elproduktion, t.ex. i form av solceller på byggnader, är en viktig komponent i ett hållbart samhälle. Speciellt i kombination med elbilar, lagring, energistyrningssystem och annan ny och kommande teknik. Genom elproduktion nära konsumenterna uppnår vi minskat beroende av elnät och mindre risk för störningar.

Regler måste förenklas. Det måste bli lättare att vara småskalig producent och det ska löna sig. Sammankoppling av hushåll ska förenklas och nättariffer för de som vill kombinera produktion för eget bruk med anslutning till elnätet får inte vara orimliga.

Ladda ner Medborgerlig Samlings energipolitiska program (PDF).
Energi