Demokrati

Det personliga ledarskapet, ansvarstagandet och ansvarsutkrävandet är helt avgörande för ett gott styre. Vi värnar yttrandefriheten och är en folkrörelse som sätter de politiska och byråkratiska makteliten under lupp. Spelreglerna bör ändras så  att demokratin kan återvinnas.

  • Minska antalet riksdagsledamöter
  • Helt fristående kommunrevision
  • Stänga bidragskranarna och befria föreningslivet

Personligt ansvar och ledarskap

Sverige styrs i dag u.p.a. – utan personligt ansvar.

Antalet riksdagsledamöter bör minskas och valkretsarna bli fler, så att närmare band uppstår mellan väljare och folkvalda. I kommunerna skulle direktval av borgmästare kunna tydliggöra makt- och ansvarsförhållandena.

Inom förvaltningen bör ett riktigt tjänstemannaansvar införas, med tydligare ansvar för cheferna. Varje enskild tjänsteman ska ha ett ansvar, men brister det i möjligheten att utföra myndighetsutövningen på ett riktigt sätt ska rapportering ske uppåt till chefsnivå.


Tillbaka till kärnverksamheten

Efter många årtionden av ideologisk påverkan har stora delar av den offentliga sektorn kommit att främja identitetspolitik och synen att människor är svaga offer. Stora summor läggs på att sprida dessa synsätt, liksom på allmän PR. Medborgerlig Samling vill snabbt ändra på detta och dra in alla anslag till sådant som inte hör till det offentligas kärnverksamhet. Det pågår nämligen ett tilltagande förfall inom de grundläggande uppgifterna som vi betalar skatt för att finansiera.

God granskning och revision är A och O. Kommunrevisionen ska naturligtvis bli helt fristående från den kommun som granskas, och riksdagen ska få en tydligare roll som granskare av statsapparaten.


Stäng bidragskranarna

I Sverige går åtskilliga miljarder skattekronor varje år till det så kallade civilsamhället, det vill säga till föreningslivet. Många organisationer är helt beroende av stat och kommun. Däribland finns de politiska partierna, vilka beviljar sig själva stora partistöd. Staten använder sig dessutom av bidragsgivningen för att genom villkorade stöd styra vad föreningslivet ska göra. Den destruktiva identitetspolitiken och politiska vänsterperspektiv är ordentligt företrädda här.

Medborgerlig Samling vill avskaffa stora delar av denna bidragsgivning samt skattemässigt gynna bidrag från privatpersoner och företag till civilsamhället. Demokratin ska återvinnas och byggas underifrån!


Ta del av Medborgerlig Samlings demokratipolitiska program här.
Demokrati