Skip to main content

Politikområden

Bostadspolitik

Bostadsbristen är ett samhällsproblem. Lösningen ligger inte i fler statliga subventioner och mer styrning, utan i att ta bort hinder. Plan- och bygglagen (PBL) behöver reformeras så att flera olika former av byggstandard tillåts. Planeringstiden inom byggsektorn bör kunna halveras.

Vi anser:

  • Inför avgift för överklagande av bygglov
  • Avveckla hyresregleringen
  • Traditionell stadsplanering med blandstad behövs

Reformation av plan- och bygglagen

Nybyggnationen av bostadsfastigheter har under det senaste årtiondet varit otillräcklig, bland annat till följd av höga byggkostnader och långa väntetider för erhållande av bygglov.

Planeringstiden inom byggsektorn ska halveras genom ändring av plan- och bygglagen samt genom begränsning av möjligheterna att överklaga bygglov. Eftersom ett överklagande idag är avgiftsfritt, kan många överklaganden antas vara av mindre vikt. För att minska antalet fördröjda bygglov vill Medborgerlig Samling införa en avgift för överklagande som motsvarar avgiften för ansökan om stämning i vanlig domstol – idag 2.800 kronor. Därmed torde enbart viktigare ärenden komma att överklagas, vilket i sin tur reducerar antalet fördröjda bygglov.  Därutöver ska fler former av byggstandard tillåtas.

Avveckla hyresregleringen

Under de senaste åren har efterfrågan på bostäder överstigit utbudet – framför allt i storstadsområden – vilket har lett till stigande priser på egenägt boende och mycket långa hyresköer. För att komma till rätta med denna obalans vill Medborgerlig Samling öka utbudet, dels genom ökad nybyggnation dels genom att öka omsättningshastigheten på befintliga bostäder. Vi vill också göra en översyn av såväl skattepolitik som bostadsmarknadsregleringar som hotar att snedvrida marknadens naturliga tillstånd.

Hållbar traditionell stadsbyggnad

De flesta svenska städer följer idag mallen för den modernistiska staden med sin strikt planerade uppdelning i bostadsområden, affärskvarter och köpcentra. Vi anser att staden i första hand ska vara en god miljö för folk att bo och vistas i. Traditionell stadsplanering utgår ifrån frihetlighet runt självorganiserande principer. Stadsplaneraren skapar möjligheter och affärer dyker upp där det finns kunder, hus byggs där folk vill bo, gator och vandringsstråk planeras efter de som ska leva och verka där. Den goda miljön växer då naturligt fram efterhand. Medborgerlig Samling vill därför säkerställa återgången till traditionell stadsplanering med blandstad, hänsyn och anpassning som honnörsord.