Reformation av plan- och bygglagen

Nybyggnationen av bostadsfastigheter har under det senaste årtiondet varit otillräcklig, bland annat till följd av höga byggkostnader och långa väntetider för erhållande av bygglov.


Planeringstiden inom byggsektorn ska halveras genom ändring av plan- och bygglagen samt genom begränsning av möjligheterna att överklaga bygglov. Eftersom ett överklagande idag är avgiftsfritt, kan många överklaganden antas vara av mindre vikt. För att minska antalet fördröjda bygglov vill Medborgerlig Samling införa en avgift för överklagande som motsvarar avgiften för ansökan om stämning i vanlig domstol – idag 2.800 kronor. Därmed torde enbart viktigare ärenden komma att överklagas, vilket i sin tur reducerar antalet fördröjda bygglov.

Därutöver ska fler former av byggstandard tillåtas.


Avveckla hyresregleringen

Under de senaste åren har efterfrågan på bostäder överstigit utbudet – framför allt i storstadsområden – vilket har lett till stigande priser på egenägt boende och mycket långa hyresköer. För att komma till rätta med denna obalans vill Medborgerlig Samling öka utbudet, dels genom ökad nybyggnation dels genom att öka omsättningshastigheten på befintliga bostäder. Vi vill också göra en översyn av såväl skattepolitik som bostadsmarknadsregleringar som hotar att snedvrida marknadens naturliga tillstånd.


Hållbar traditionell stadsbyggnad

De flesta svenska städer följer idag mallen för den modernistiska staden med sin strikt planerade uppdelning i bostadsområden, affärskvarter och köpcentra.

StadStaden ska i första hand vara en god miljö för folk att bo och vistas i. Traditionell stadsplanering är liberal laissez-faire runt självorganiserande principer: stadsplaneraren skapar möjligheter och affärer dyker upp där det finns kunder, hus byggs där folk vill bo, gator och vandringsstråk planeras efter de som ska leva och verka där. Den goda miljön växer då naturligt fram efterhand.

Medborgerlig Samling vill därför säkerställa återgången till traditionell stadsplanering med blandstad, hänsyn och anpassning som honnörsord.

 

Ta del av Medborgerlig Samlings idéprogram här.
Facebook
Twitter

Vår politik

Engagera dig i MED!

Vår demokrati behöver mindre ont blod och mer nytt blod.Vi söker dina egenskaper, dina erfarenheter och ditt engagemang för att göra svensk politik mindre konfrontativ och mer konstruktiv.

Stöd MED!

Bidrag ska man förtjäna. Inte själv besluta om. 
Allt arbete i MED görs för närvarande ideellt. Din donation gör det möjligt för oss att nå ut med vår politik och nå in i Riksdagen.