Styrelseuppdrag:

  • 1:e Vice ordförande

 

Kandiderar som 1:a namn till EU-parlamentet

Jag är född, uppvuxen och boende i Malmö. Jag är gift och har 2 döttrar. Utbildad jurist, reservofficer, chef vid ett insatskompani i hemvärnet. Jag har i två decennier arbetat med infrastrukturprojekt. Först inom telekombranschen med utbyggnaden av 3G-nätet och därefter med stora vindkraftsprojekt. För närvarande arbetar jag främst med solel-projekt samt även med utbyggnaden av 5-nätet. Cirkeln är sluten.

För mig är det uppenbart att politisk klåfingrighet, vare sig det är på nationell eller övernationell nivå leder till ständigt fler kostsamma åtaganden och snart lämnas ingen aspekt av våra liv idag utanför denna styrning och reglering. Det är fel väg in i framtiden. 

I Bryssel kommer jag att driva på för:

  • att Europaparlamentet röstar ja enbart i frågor som omfattar inre marknad, miljö- och säkerhet
  • att den yttre gränsen stärks
  • att friheten och integriteten på internet garanteras  varje medborgare

Ackumulerad makt och expansion
EU är till sin konstruktion expansivt och en allt större makt ackumuleras i Bryssel på bekostnad av medlemsstaternas och medborgarnas självbestämmande. Det är närmast provokativt hur lite EU-kommissionen och dagens Europaparlament bryr sig om de mycket tydliga strömningar som finns hos medborgarna i medlemsländerna mot den överstatlighet som omfattar allt mer.

Minska EU:s makt och överstatligheten rejält
Det räcker inte att inom ramen för hur EU fungerar i dag försöka begränsa dess maktanspråk. EU måste reformeras i grunden och låta överstatlighet endast gälla för de områden där det dels är effektivt samt har en gränsöverskridande logik och dels på område som har stöd hos huvuddelen av medlemsländernas medborgare. 

Med ett nytt fördrag kan vi tillsammans skapa en ny organisation som är väl förankrad i medlemsländerna och där överstatligheten begränsas till några få områden.

Utveckla den inre marknaden
Det är en utmärkt idé med en inre marknad, tullunion och fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital utan hindrande tullar, avgifter och diskriminerande nationella krav. Inom detta område kan samarbetet renodlas och breddas mot ökad konkurrens. Inom området är överstatlighet befogad för att just kunna säkerställa funktionen hos en sådan stor och välintegrerad inre marknad.

Stärk skyddet av EU:s yttre gräns
En effekt av den fria rörligheten och särskilt Schengensamarbetet är svaga nationella gränser vilket ställer krav på effektiv kontroll av EU:s yttre gräns. Detta bland annat för att förhindra och försvåra terrorism samt annan kriminalitet och för att säkerställa att det finns kunskap om vem som befinner sig inom dessa yttre gränser. Området kräver kraftfulla åtgärder.

Förhindra yttrandefrihetsinskränkningar och begräsningar av internet på EU-nivå
Yttrandefriheten är helt grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Ett fritt internet är i dag avgörande för möjligheten till yttrandefrihet. Möjligheten att utan inskränkning informera sig för att kunna bilda sig en grundad uppfattning är också en omistlig del av demokratin. Därför bör MED arbeta för att förhindra EU-reglering som direkt inskränker yttrandefriheten på nätet eller begränsar möjligheterna att rapportera om händelser och företeelser. Vidare bör MED förhindra mer indirekt inskränkning som beror på digital blockering eller begränsning, massövervakning av enskilda eller massfiltrering av material som laddas upp.

Förvalta det positiva

Det finns närmast oändliga möjligheter att reta upp sig över EU och förfäras över hur organisationen utvecklas i självdestruktiv riktning men låt oss istället fokusera på det som är bra med samarbetet och utveckla detta men i övrigt verka för att kraftfullt begränsa EU:s direkta makt över medlemsländerna och medborgarna.  

Fredrik Sander
Fredrik Sander