Skip to main content
Information

Öppet brev till Socialdemokraterna i Stockholms stad

Frågor angående jäv för ledamoten Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S) vid beslut om föreningsbidrag

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta beslutar årligen om fördelning av föreningsbidrag till ideella föreningar verksamma i stadsdelen. Sedan 2010 har enligt nämndens egen utredning denna delat ut över 30 miljoner kronor till drygt 350 olika föreningar lokalt i stadsdelen. Stadsdelen Spånga-Tensta har en märkvärdigt hög föreningstäthet, och många föreningar har bidragssökande som sin huvudsakliga intäktskälla. Utöver föreningsbidragen har stadsdelen även avtal om s.k. IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med ett antal organisationer där man vill etablera ett långsiktigt samarbete. För att ytterligare underlätta för föreningar att beviljas bidrag beslutade Stadsdelsnämnden 2020 att uppdra åt Medborgarkontoret att bistå föreningarna med själva ansökningsprocessen.
Enligt protokoll har Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S) 2020 inte meddelat jäv vid beslut om beviljande av föreningsbidrag om 260 000 kr till en förening, Somaliska föräldrar – modersmålsföreningen, där bägge hans föräldrar är styrelseledamöter. Ledamotens mamma, som han bor hos, är vice ordförande och hans pappa är ledamot. Vidare har Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S) inte meddelat jäv och således varit delaktig i beslut 2021 när samma förening beviljats avtal om IOP till ett belopp om 1,5 miljoner kronor.

Medborgerlig Samling Stockholm önskar svar på följande frågor från Socialdemokraterna i Stockholms stad:

  1. Har Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S) informerat partiet om att jävsförhållande föreligger för nämnda förening?
  2. Har det förekommit jäv vad gäller Mohamed Nassir Abdullahi Ali:s övriga politiska förtroendeuppdrag?
  3. Kommer Socialdemokraterna i Stockholms stad att vidta några åtgärder med anledning av informationen ovan?

Vänliga hälsningar

Mikael Flink Ordförande Medborgerlig Samling Stockholms stad

Caroline Löf 2:e vice ordförande Medborgerlig Samling Stockholms stad

Läs även: