EU Politik - ABC

Arbeta

Arbeta och bo i andra EU-länder är den av den inre marknadens fyra friheter som fortfarande fungerar sämst. MED vill stärka EU-medborgares möjligheter att arbeta och bosätta sig i andra medlemsländer.

EU-parlamentet

Parlamentet kommer på sikt att avvecklas som en logisk konsekvens av EU:s återgång till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete.

Euron

Eurosamarbetet ska vara frivilligt även för länder som uppfyller de s.k. konvergenskriterierna och Sverige bör kräva ett permanent undantag med fortsatt flytande växelkurs.

Federalism

Federalism har varit EU:s mål alltsedan 1950-talet. MED vill sätta stopp för den fortsatta marschen mot en federation som kan sluta i Europas Förenta Stater.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) bör omarbetas så att tillämpningen blir mer förutsägbar och förenklas så att den blir lättare att tillämpa.

Inre marknaden

Inre marknaden är ett förstahandsintresse för Sverige som litet, utrikeshandelsberoende land. Grunden för den inre marknaden är fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

Harmonisering av tekniska, rättsliga och administrativa hinder är en modell för förverkligande av den inre marknaden, numera kompletterad med gemensamma minimistandarder.

Katastrofhjälp

Katastrofhjälp och akuta insatser i krigsliknande situationer bör ges i närområdet så att de drabbade kan återvända hem när den akuta faran har upphört. Vid långvariga kriser bör EU inrätta ett frivilligt kvotsystem som reglerar vidarebosättningen.

Långtidsbudgeten

Långtidsbudgeten för EU 2018 uppgår till totalt 160 miljarder € och bestämmer medlemsländernas avgifter. MED vill skära bort 2/3 av budgeten, främst på områdena regionalstöd, socialfond och innovationsprogram.

Medlemsavgift

Bidraget till EU-budgeten från Sverige kan på sikt sänkas från nuvarande 30 till 11 miljarder kronor genom kraftiga besparingar i EU:s utgiftsprogram.

Medlemskap

Anpassat medlemskap betyder att medlemsländerna kan välja vilka delar av EU-samarbetet man vill delta i. MED vill att det ska bli den ledande principen, inte ett undantag

Miljön

Miljöproblem är ofta gränsöverskridande, och är därför en av EU:s prioriterade kärnuppgifter. MED vill utveckla EU:s arbete med miljöproblem på områden som djurskydd, fiske, gifter och avfall samt klimat.

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen också känd som subsidiaritetsprincipen, innebär att beslut ska fattas på den lägsta fungerande nivån. MED vill att närhetsprincipen åter ska bli EU:s grundmodell, vilket gör att en stor del av beslutsfattandet kommer att gå tillbaka till medlemsländerna.

Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet är ett gränsöverskridande problem som bör utgöra en kärnuppgift för EU. MED kräver högre prioritet och effektivisering av EU:s brottsbekämpande verksamhet.

Regional utveckling

Regional utveckling finansieras genom EU:s utvecklingsfond och sammanhållningsfond och stödet går i första hand till länderna i Sydeuropa. MED vill avveckla dessa fonder.

Socialfonden

Socialfonden har till uppgift att ”skapa” sysselsättning. Den är en annan del av EU-budgeten som MED vill skära ned eftersom det bör vara en uppgift för medlemsländerna själva.

Terrorism

Terrorism måste motverkas mer effektivt genom att EU:s åtgärder för att förbättra skyddet och öka samverkan ges högre prioritet.

Upphovsrättsdirektivet

Upphovsrättsdirektivet måste omarbetas för att tydligare väga yttrandefriheten, enskildas integritet och rätten att inte utsättas för obligatorisk övervakning från privata företag mot upphovsrättshavarens legitima intressen.

Yttrandefrihet och övervakning

Yttrandefriheten, enskildas integritet och rätten att inte utsättas för obligatorisk övervakning från privata företag måste tydligare vägas mot upphovsrättshavares berättigade intresse vid den revidering av EU:s upphovsrättsdirektiv som MED kräver.

Yttre gränser

Gränskontrollen mot världen utanför EU fungerar inte effektivt. MED kräver att EU ger högsta prioritet åt en fungerande kontroll av EU:s yttre gräns.