Vi vill stoppa EU:s fortsatta utveckling mot en federation – ett Europas Förenta Stater – som började redan på 1950-talet och som fortfarande fortsätter genom ökad överstatlighet och en utvidgning av EU:s ambitioner till allt fler områden.

Två skäl: Vårt välstånd är beroende av tillgång till EU:s inre marknad. Och det finns gränsöverskridande problem som bara kan lösas på övernationell nivå.
EES-avtalet skulle tvinga oss att följa de regler som EU beslutar utan att ge oss något inflytande.

Vi vill att EU i allt väsentligt ska återgå till ett mellanstatligt samarbete, men med överstatlighet för vissa kärnuppgifter.

Bland annat låta medlemsländerna välja vilka delar av samarbetet man vill avstå från. För Sverige handlar det om euron och Schengen. Vi vill också göra verklighet av närhetsprincipen, dvs. att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå.
När EU har återgått till att bli en mellanstatlig organisation och lagstiftningsmakten har gått tillbaka till medlemsländerna kommer Europaparlamentet inte längre ha någon funktion att fylla.
För Sverige är den inre marknaden viktigast eftersom vi är beoende av utrikeshandeln för vårt välstånd. Till det kommer det som vi kallar EU:s kärnuppgifter.
Det finns fortfarande brister. Bland annat finns det kvar hinder för att EU-medborgare ska kunna arbeta och bo i andra EU-länder.
Att kontrollera den yttre gränsen, att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet, att hantera gränsöverskridande miljöproblem och att reglera IT på ett sätt som ger medborgarna bättre tillgång till Internet utan att integriteten hotas.
Människor som drabbas av krig och katastrofer bör få hjälp av EU i närområdet i stället för att flytta till Europa. Den migration som har ekonomiska motiv bör motverkas genom att EU stöder en demokratisk utveckling i ursprungsländerna.
Vi vill att Sverige tillfälligt lämnar Schengensamarbetet. När EU utvecklat en effektiv kontroll av sin yttre gräns och etablerat effektiva åtgärder mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet kan det bli aktuellt att gå in igen.
Sverige bör få ett permanent undantag från eurosamarbetet och växelkursmekanismen utan koppling till några konvergenskriterier.
Ja, vi vill skära kraftigt i EU-budgeten; till att börja med stryka programmen för innovation och regional utveckling samt den sociala fonden.
Inte fler, men vissa uppgifter måste ges mycket högre prioritet för att fungera bra. Det gäller bland annat gränskontrollen och brotts- och terrorbekämpningen. Vi vill också få bättre regleringar på miljö- och IT-områdena.
Med den kraftiga bantning av EU-budgeten som vi föreslår skulle Sveriges avgift på sikt kunna sänkas med två tredjedelar, från ca 30 till ca 11 miljarder kronor.
I många länder finns politiska partier som har samma kritiska inställning som vi. I parlamentet kan våra ledamöter söka stöd av likasinnade och tillsammans driva politiken i rätt riktning.
Det går inte att bestämma förrän efter valet eftersom det först då blir klart hur de olika partigrupperna kommer att se ut.